Seznam článků

Stanovy občanského sdružení 

Spolek přátel Evangelické teologické fakulty

Článek I: Úvodní ustanovení

1. Název občanského sdružení: Spolek přátel Evangelické teologické fakulty, o.s.
Zkráceně: Spolek přátel ETF, o.s. (dále jen spolek)

2. Sídlo spolku: Černá 9, 115 55 Praha 1, ČR

Článek II: Právní postavení spolku

1. Spolek je sdružení dobrovolné a nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu. Spolek je nevládní, neziskovou organizací.

2. Spolek je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR.Článek III: Cíl činnosti sdružení

1. Sdružení je organizací sdružující osoby, které mají zájem na rozvíjení a udržování kontaktů s Evangelickou teologickou fakultou na akademické úrovni. Pod pojmem spolek se rozumí sdružení sloužící jako platforma pro vzájemné setkávání současných i bývalých českých i zahraničních studentů, pedagogů, zaměstnanců ETF a jiných zájemců. Pracuje metodou tematických konferencí, seminářů, diskusních setkání, publikační činnosti atd.

2. Posláním spolku je zejména:

· Poskytnout prostor k výměně zkušeností a informací studentům teologie.

· Rozvíjet a udržovat kontakty mezi bývalými studenty teologie.

· Informovat o aktuálním dění, perspektivách a vývoji teologie na ETF.

· Zamýšlet se nad soudobými společenskými otázkami (etickými, sociálními, kulturními politickými a duchovními) v souvislosti se studiem a posláním teologie.

· Posilovat svazky s dalšími teologickými fakultami a církvemi v České republice i v zahraničí na základě ekumenického hnutí.

Spolek bude klást důraz na informovanost, otevřený rozhovor a prožívané společenství.

3. Úkolem spolku je zejména:

· Organizovat každoroční setkání pro všechny členy spolku.

· Vydávat informační bulletin.

· Navazovat, udržovat a rozvíjet spolupráci a partnerské vztahy s institucemi obdobného zaměření a pracovat s nimi na společných projektech.Článek IV: Členství

1. Členem sdružení mohou být fyzické i právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení a mají vztah k ETF, především členové bývalé i současné akademické obce ETF. Podmínkou členství je písemně vyjádřený souhlas se stanovami a cíli sdružení a placení členských příspěvků.

2. Členství vzniká souhlasem předsednictva a splněním podmínek bodu 1., čl.IV. O svém členství získává člen potvrzení vydané předsednictvem.

3. Zánik členství:

a) vystoupením člena písemným oznámením

b) úmrtím člena

c) u právnické osoby jejím zrušením 

d) zrušením členství na základě nesplnění podmínek bodu 1., čl.IV. rozhodnutím předsednictva spolku 

e) zánikem spolku

   
© Spolek přátel ETF - Association of Friends of the Protestant Theological Faculty